Disclaimer

Deze site wordt gemaakt en beheerd door VEELZIJDIGE-VAKMENSEN.NL (hierna te noemen “wij”), een Nederlands bedrijf, en de Nederlandse wet is van toepassing op deze disclaimer.

Wij doen alles wat redelijkerwijs binnen ons vermogen ligt om volledige, correcte en actuele informatie in deze website op te nemen; Wij kunnen dit echter niet garanderen. Het is dan ook uw verantwoordelijkheid om de informatie op juistheid te controleren.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde die wijzigingen en veranderingen welke wij noodzakelijk achten in de hierin vervatte informatie aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Gebruik van deze website is voor risico van de gebruiker.

Het is niet toegestaan foto’s te downloaden en/of te reproduceren van deze website. Zowel wij als enige derde(n) betrokken bij het ontwerp, de productie of de levering van deze site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortvloeiend uit uw toegang, gebruik, of onvermogen tot gebruik van deze site of enig andere door middel van hyperlinks verbonden websites, of enige fouten of omissies in de inhoud daarvan. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen virussen, wormen, trojan horses, of andere indringers van destructieve aard.

Bijdragen, correspondentie of andere informatie van enigerlei aard verzonden naar VEELZIJDIGE-VAKMENSEN.NL via deze website wordt geleverd zonder beperkingen of verplichting van de zijde van VEELZIJDIGE-VAKMENSEN.NL en zal niet als vertrouwelijk worden beschouwd.

Voor zover wij informatie over u gebruiken, zullen wij dit op verantwoorde wijze doen. Wij hebben echter geen zeggenschap over de werking van de server welke onze website beheert. Informatie verkregen van gebruikers van de onze website wordt gebruikt om de taak te vervullen waarvoor deze werd verzonden. De informatie mag gedurende een beperkte tijd worden bewaard om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen en om te voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften of om op verzoek informatie en actuele nieuwsberichten te verzenden.

Wij mogen algemene statistische gegevens produceren over de informatie verschaft door websitegebruikers. Deze analyse is niet specifiek voor enige individuele gebruiker en wordt gebruikt voor evaluatie van de doeltreffendheid van de website. Deze privacyverklaring kan worden herzien ingeval wij onze procedures wijzigen.

 

© 2018 VEELZIJDIGE-VAKMENSEN.NL | Alle rechten voorbehouden | KVK 65936523 | Realisatie: Label79